Disclaimer

Privacy Beleid

NokiLock.nl waardeert uw bezoek aan onze website. We streven ernaar uw bezoek aan onze website zo informatief en aangenaam mogelijk te maken.

Vrijwaring

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van NokiLock.nl zijn, naast de toepasselijke Nederlandse wetgeving, de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.

Deze website heeft uitsluitend ten doel het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is te goeder trouw door NokiLock.nl samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. NokiLock.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze NokiLock.nl website. NokiLock.nl garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in. Noch NokiLock.nl, noch de staf of de medewerkers van NokiLock.nl zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, danwel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan is gekoppeld, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. NokiLock.nl kan ten allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen of correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. De informatie die tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door NokiLock.nl aangewend bij de controle van en het toezicht op haar website, alsmede de verdere ontwikkeling daarvan.